ue.png

Młody Europejczyk we Współczesnym Świecie  to tytuł przedsięwzięcia w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” , który będzie realizowany w naszej szkole w okresie od 01.03.2021 do 31.08.2021. Realizacja całego przedsięwzięcia będzie finansowana ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, które udało się pozyskać naszej szkole. Całkowity budżet przeznaczony na realizację projektu to 90 125, 00 PLN.

Głównym celem naszego Projektu jest wzrost i rozwój kompetencji kluczowych uczniów:

 • kompetencje w zakresie wielojęzyczności i międzykulturowości;
 • kompetencje cyfrowe;
 • kompetencje osobiste, społeczne i w zakresie uczenia się;
 • kompetencje w zakresie rozumienia i tworzenia informacji;
 • kompetencje obywatelskie;
 • kompetencje w zakresie przedsiębiorczości;

Nasza szkoła pragnie zrealizować Projekt po to, aby przede wszystkim zaoferować naszym uczniom poszerzenie możliwości  rozwojowych i edukacyjnych, co przyczyni się do lepszego ich przygotowania do samodzielnego życia i odnalezienia się na coraz bardziej konkurencyjnym rynku pracy w społeczeństwie cyfrowym, coraz bardziej zglobalizowanym i wielokulturowym, wymagającym tak otwartości na inne kultury jak i praktycznych umiejętności komunikacyjnych w językach obcych, jak  również umiejętności stałego uczenia się przez całe  życie i dużej przedsiębiorczości, kreatywności oraz dobrych umiejętności społecznych i międzykulturowych. Cel szczegółowy, będący zarazem wartością nie do przecenienia naszego Projektu, jest możliwość nabycia przez naszych uczniów osobistego praktycznego doświadczenia i poszerzenia ich kompetencji kluczowych w praktyce poprzez wykorzystanie programu mobilności ponadnarodowej.

Cele szczegółowe:

 • stworzenie uczniom możliwości praktycznego ćwiczenia ich umiejętności komunikacji w językach obcych - j. angielskim i w j. hiszpańskim,
 • motywowanie uczniów do nauki języków obcych poprzez to praktyczne doświadczenie komunikacji w języku obcym z rówieśnikami z innego kraju,
 • stworzenie uczniom możliwości zetknięcia się osobistego i poznania innej kultury, otwarcia się na nią, pobudzenia ciekawości  uczniów inną kulturą i pobudzenia ich ciekawości świata, zmniejszając jednocześnie niechęć i lęk przed tym co nieznane i obce,
 • rozwijanie postaw obywatelskich w szerszym kontekście kontaktów międzykulturowych, zachęcenie uczniów poprzez to praktyczne doświadczenie mobilności, do podnoszenia swoich umiejętności społecznych i interpersonalnych oraz umiejętności twórczej współpracy w zespole międzynarodowym, przy realizacji wspólnego projektu, podnoszenie umiejętności cyfrowych uczniów oraz ich  świadomości zagrożeń cybernetycznych i wagi bezpieczeństwa w sieci.

Nasi uczniowie, wspólnie z uczniami portugalskimi, będą uczestniczyli w zajęciach informatycznych oraz w lekcjach j. angielskiego i j. hiszpańskiego. Po wspólnych zajęciach lekcyjnych nasi uczniowie wraz z ich portugalskimi rówieśnikami, będą realizowali wspólnie pracę projektową w mniejszych grupach, co będzie sprzyjało aktywnemu udziałowi każdego z uczniów, a przez to wzmacnianiu ich pewności siebie. Nasi uczniowie będą obserwowali metody nauczania jęz. obcych w szkole portugalskiej i będą identyfikowali narzędzia i metody nauczania wykazując podobieństwa i te wykazujące różnice w podejściu i metodach nauczania, starając się je opisać, określić i ustosunkować się do nich, do ich skuteczności i atrakcyjności z perspektywy ucznia. Swoje obserwacje i opinie nasi uczniowie przedstawią rówieśnikom portugalskim i skonfrontują  je z ich obserwacjami,  po czym wspólnie będą pracować nad prezentacją w PowerPoint, przedstawiając najatrakcyjniejsze w ich odczuciu metody nauczania i uczenia się. W zależności od konkretnych umiejętności zaangażowanych w grupach uczniów, prezentacje te mogą mieć różne formy i elementy humorystyczne, dowcipne i zabawne. Na zajęciach informatycznych uczniowie polscy i portugalscy wspólnie z nauczycielem portugalskim skoncentrują  się na temacie bezpieczeństwa w sieci. Po zajęciach lekcyjnych z informatyki, uczniowie będą pracowali także w mieszanych polsko-portugalskich grupach nad swoimi prezentacjami dotyczącymi zagrożeń i zasad bezpieczeństwa w sieci, dzieląc się wzajemnie swoją wiedzą na ten temat. Tematyka działań planowanych w naszym Projekcie wpisuje się więc jak najbardziej w podstawę programową kształcenia ogólnego. Jestesmy przekonani, że wielka wartoscią naszego przedsięwziecia jest, to, że pozwoli ono naszym uczniom doświadczyć osobiście praktycznego zastosowania wiedzy przekazywanej im na  lekcjach przez naszych nauczycieli w ramach realizacji szkolnej podstawy programowej, co jest szczególnie ważne i przydatne w przypadku naszych uczniów z zaburzeniami. Tematyka działań stanowi ponadto motywację do rozwijania przez naszą  szkołę i nauczycieli międzynarodowej współpracy i nauki w ramach realizowanych działań.

Nasi uczniowie podczas pobytu muszą przygotować:

 • prezentację w j. angielskim na temat najatrakcyjniejszych, ich zdaniem, metod nauczania i uczenia się języków obcych;
 • prezentację w j. angielskim na temat zagrożeń w siec;
 • prezentację przygotowaną dla innych uczniów ze szkoły na temat wrażeń i obserwacji z wyjazdu.

Przed wyjazdem nasi uczniowie są zobowiązani do wspólnego napisania “Regulaminu” określającego prawa i obowiązki uczniów podczas całego pobytu oraz odbycia zajęć przygotowawczych w III blokach ( 20 godzin):

I Blok PEDAGOGICZNO-PSYCHOLOGICZNY - 12 godzin

Ekspert zewnętrzny - profesjonalny coach-trener poprowadzi :

 • Trening z zakresu panowania nad emocjami, radzenia sobie z lękiem i stresem, możliwymi po znalezieniu się w obcym środowisku językowo-kulturowym,
 • Trening na temat umiejętnego i pozytywnego dawania feedbacku innym i przyjmowania informacji zwrotnych i komentarzy na swój temat,
 • Trening dotyczący nietoksycznego, pozytywnego i asertywnego zachowania oraz autoprezentacji,
 • Trening dot harmonijnej, niekonfliktowej, przyjaznej i kreatywnej współpracy w zespole projektowym.

II Blok KULTUROWO-JĘZYKOWY - 4 godziny

Ekspert zewnętrzny - lektor języka portugalskiego poprowadzi ciekawe dla dzieci zajęcia na temat kultury Portugalii i różnic kulturowo-obyczajowych, jak również nauczy dzieci kilkunastu zwrotów grzecznościowych w języku portugalskim.

III Blok INFORMATYCZNY - 4 godziny

Nauczyciel Informatyki poprowadzi  z uczniami zajęcia przygotowujące ich do wyjazdu, w zakresie zagrożeń i bezpieczeństwa w sieci oraz dot. sposobów opracowania atrakcyjnych prezentacji w PowerPoincie, tak aby uczniowie czuli się spokojni o to, że pojadą dobrze przygotowani do wspólnej pracy projektowej z ich rówieśnikami w Portugali.

Obecność na tych zajęciach jest obowiązkowa dla uczestników projektu.

Bloki tematyczne będą prowadzone przez osoby związane z naszą szkołą:

 • blok pedagogiczno - psychologiczny  poprowadzi Pani Monika G.C.  - pedagog, trener,
 • blok językowo - kulturowy poprowadzi Pan Paweł M  - absolwent Iberystyki UW i także naszej szkoły,
 • blok informatyczny poprowadzi Pani Beata S. - nauczycielka informatyki

GRUPA:

16 uczniów z klas VI,VII,VIII, którzy zostali zakwalifikowani podczas rekrutacji.

Koordynatorkami projektu są P. Patrycja J, Pani Blanka P.

Na wyjeździe będzie 3 opiekunów: koordynatorki oraz Pani Małgorzata J.

Szkoła goszcząca: Agrupamento de Escolas de Barcelos , Barcelos, Portugalia

Harmonogram wyjazdu

Dzień 1   12/13.06.2021 Przylot do Portugalii ( Porto)

Dzień 2  14.06.2021

9:00 Wycieczka po szkole, wspólne zwiedzanie szkoły

10:00 –Gra zapoznawcza “Kim jesteśmy” dla uczniów z  Polski i Portugalii, która pomoże poznać się lepiej, umożliwi komunikację w języku angielskim, rozwinie umiejętności społeczne oraz umocni poczucie obywatelstwa

11:30 – ‘’Jesteśmy obywatelami Europy’’ używając artykułów papierniczych (papier toaletowy, rolki, kartony) do zbudowania mostu między Polską i Portugalią - CLIL w przedmiotach artystycznych

12:30 - 13:00– obiad

13:00 „Strategie uczenia się” – burza mózgów.

14:00 „ Moje kieszonkowe” – gra dydaktyczna.

15:00 – poznawanie kultury Portugalii – wycieczka po centrum Bragi- oprowadzanie przez uczniów z Portugalii, gra miejska

16:30 – wizyta w Sanktuarium Bom Jezus

18:00 – Pożegnanie - ewaluacja dnia

Dzień 3 15.06.2021

9:00– Wizyta w szkole, w Barcelos „Dane osobowe” – dyskusja, wykład

11:00 – “(Hi) Story” – każda grupa przygotowuje wybraną legendę o swoim kraju i ją prezentuje w języku angielskim  - CLIL na lekcjach historii

12:30 - 13:00 obiad

13:00 – Wspólne wykonanie prezentacji dot. bezpieczeństwa w sieci przy użyciu programu Powerpoint - CLIL w przedmiotach informatycznych

14:00 - udział w lekcji angielskiego “Nasze szkoły” panel dyskusyjny

15:00  Zwiedzanie Arboretum

16:00 – Wycieczka z przewodnikiem po pierwszej stolicy Portugalii – Guimaraes  

18:30 –  Pożegnanie - ewaluacja dnia

Dzień 4 16.06.2021

9:00 – Wizyta w szkole, w Barcelos – historia o  Azulejzos - CLIL w nauczaniu portugalskiego

11:00 Angielski- Wykonanie prezentacji dotyczącej metod nauki języka angielskiego

12:30- 13:00 obiad

13:00 – „Mogę mówić nie” – metody aktywizujące.

14:00 Zajęcia przyrodnicze w Muzeum Nauk Przyrodniczych- CLIL na lekcjach przyrody

15:00 – wycieczka z przewodnikiem do Viana do Castelo  

18:00 – Pożegnanie - ewaluacja dnia

Dzień 5 17.06.2021

9:00 – Wizyta w szkole w Barcelos – mecz piłki nożnej i siatkówki pomiędzy uczniami polskimi i portugalskimi - CLIL na zajęciach wychowania fizycznego

11:00 – tradycyjne polskie i portugalskie tańce

12:30 - 13:00 obiad  

13:00 „Samoocena” – mapa myśłi

14:00 – Prezentacja grupowych prac na forum, wyłonienie zwycięzcy Certyfikatem LIDERA

16:00 - wycieczka do Espodende nad ocean

18:00 – Pożegnanie

Dzień 6 18.06.2021

9:00 – Wizyta w szkole w Barcelos – „Słownik – pol.-port.-hiszp.”. CLIL na lekcjach hiszpańskiego

10:30 -”Tworzenie lapbooka o Portugalii” - lekcja angielskiego

11:30 „Makieta szkoły”

12:30 – 13:00 obiad

13: 00 Rozdanie Certyfikatów uczestnictwa w projekcie

15:00 Wycieczka z przewodnikiem do Porto

Dzień 7 19.06.2021 Powrót do Polski (Warszawa Modlin)